Friday, February 16, 2007

desisyon ni mayor

duha ka babadji an nusuod kan mayor (inday kon sin-oy ngayan nan maayonglaki na mayor) bitbit nila an isa ka batan-on sanan guwapo na ulitawo para mangunsehar.

“inin batan-on, mayor, nagsabot na kami na minyu-an nidja an ako anak na babadji,” laong nan isa ka ina.

“dili, nagsabot na kami na an ako anak an idja minyuan.,” laong sab nan isa ka ina.

naglalis sila duha sa atubangan ni mayor, pagkapos, nosinggit si mayor, “pudjo kamo tanan, wayay mag-tingog.”

“kuhaa an pinaka dako sanan pinakahataas na buyo,” laong nidja. “tungaon ko sa duha inin ulitawo para wayay samok. mag-apod kamo nan tagtunga didjo.”

“bagan maradjaw ad-on na desisyon, mayor,” laong nan isa.

pero an isa na ina, notubag, “e, mayor, adjaw rakan pagtungaa an ulitawo. ipa-labi rakan nako iton ulitawo didja para mabana nan idja anak kay kalo-oy sab an iton na layaki na mangangkang lamang wayay puyos iton.”

waya na magdugay pa an mayor nan idja desisyon. “ini na ulitawo, kinahanglan na amoy mahimo na bana nan anak nan una na ina,” proklamayson nan mayor.

“uno man na mas gusto man nidja na hiwaon iton ulitawo sa duha!” singgit nan isa ka babadji sanan nan mga tawo na nangosyuso.

“amo,” singgit sab nan mayor. “kuman, inhibayuan na nato na sidja an tinood na mahimo na ugangan nan inin layaki.”
Free Counters
Free Counters